Zámockí podnikatelia a dotácie: Mesto pripravilo návrh Všeobecno záväzného nariadenia

Mesto Nové Zámky pripravilo návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií podnikateľom.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Zámockí podnikatelia a dotácie: Mesto pripravilo návrh Všeobecno záväzného nariadenia
Foto: Anton Hrachovský

Aj tento rok sa budú môcť novozámockí podnikatelia uchádzať o získanie finančnej dotácie na svoju humanitárnu a charitatívnu činnosť. Mestské zastupiteľstvo však pripravilo návrh VZN o zásadách ich udeľovania. Poslanci o ňom rozhodnú 19. septembra 2017.

Pre tých, čo podnikajú alebo sídlia v Nových Zámkoch

Za dotáciu sa považuje nenávratný finančný príspevok poskytnutý z vlastných príjmov mesta v rámci rozpočtu mesta. Rozpočtuje sa na konkrétnu akciu, projekt, úlohu alebo činnosť na účel použitia prostriedkov. Finančné prostriedky, ktoré sú na ňu určené sa vytvárajú v procese hospodárenia mesta z jeho vlastných príjmov. Poskytnutie dotácie však nesmie zvyšovať dlh mesta a na jej schválenie a poskytnutie nie je právny nárok. Presné znenie návrhu je zverejnené na webe mesta.

Na dotáciu majú nárok právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo (sídlo pobočky) alebo trvalý pobyt na území mesta Nové Zámky, alebo ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta. Dotácie sa nevzťahujú na právnické osoby, ktorých zakladateľom je mesto, iné obce alebo VÚC.

Oblasti, na ktoré možno dotáciu získať:

  • Zdravotníctvo a osoby so zdravotným postihnutím
  • Charita
  • Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
  • Telovýchova a šport
  • Školstvo a výchova mládeže
  • Ekológia a životné prostredie
  • Cestovný ruch
  • Cirkev

Udeľovanie dotácií

Mesto Nové Zámky bude podľa návrhu žiadateľovi po novom poskytnúť dotáciu v dvoch rôznych výškach:

  • maximálne vo výške 85 % z oprávnených výdavkov na projekt, akciu, podujatie a žiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť minimálne 15 % finančných prostriedkov na projekt, akciu, podujatie z vlastných zdrojov, zabezpečiť ďalšie vlastné zdroje financovania projektu, akcie, podujatia na všetky výdavky, ktoré sa nepokryjú poskytnutou dotáciou mesta.
  • maximálne vo výške 75% z oprávnených výdavkov na činnosť a prevádzku a žiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť minimálne 25% vlastných prostriedkov, alebo z iných zdrojov.

Dotácie sa budú môcť poskytnúť iba na konkrétne akcie, činnosť a na prevádzku, projekt, akciu, podujatie resp. vopred určené okruhy potrieb, ktoré nie sú v rozpore s koncepciou jednotlivých oblastí života mesta.

Naopak, dotácie nedostanú tí, ktorí nemajú vyrovnané záväzky voči mestu, voči štátnemu rozpočtu a nemajú riadne a včas zúčtovanú dotáciu poskytnutú Mestom Nové Zámky podľa podmienok uzatvorenej zmluvy. Rovnako sa neposkytnú žiadateľom, ktorých žiadosti vrátane projektu nespĺňajú náležitosti stanovené mestom.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame