Ministerstvo vyhlásilo výzvu: Do nemocnice v Nových Zámkoch hľadá dvoch riaditeľov

Ministerstvo zdravotníctva hľadá vedenie do fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch. Obsadiť chce dva vrcholové posty, záujemcovia musia vypracovať projekt rozvoja.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Ministerstvo vyhlásilo výzvu: Do nemocnice v Nových Zámkoch hľadá dvoch riaditeľov
Foto: Anton Hrachovský

Dva vedúce posty, ktoré chce rezort zdravotníctva obsadiť, sú miesto generálneho a tiež medicínskeho riaditeľa. Štátne nemocnice na Slovensku riadi kolektívny orgán. Funguje v nich tzv. Rada riaditeľov, ktorá je zložená z generálneho, ekonomického a medicínskeho riaditeľa. Ministerstvo zdravotníctva chce spomínaným krokom posilniť zodpovednosť a priniesť vyššiu mieru kontroly. Ministerstvo o tom informuje na svojom webe.

Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch aktuálne šéfuje Imrich Matuška, medicínskym riaditeľom je Zoltán Danczi.

Podmienky pre záujemcov

  • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie (v prípade postu medicínskeho riaditeľa ide o vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo)
  • preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov
  • dôveryhodnosť
  • odborná spôsobilosť

Projekt na rozvoj

Popri vyššie spomenutých podmienkach musia záujemcovia o niektorý z postov vypracovať aj Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4. Celkový počet znakov musí byť minimálne 20-tisíc znakov, vrátane medzier a musí byť vypracovaný podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Záujemcovia môžu podať svoje prihlášky do 27. februára 2018 s označením na obálke „VK FNsP NZ – neotvárať“ na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
generálny tajomník služobného úradu,
Limbová 2,
P.O.BOX 52,
837 52 Bratislava.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame