Dobrá príležitosť pre novozámockých pedagógov: Jedna zo škôl hľadá riaditeľa

Mesto Nové Zámky vyhlásilo výberové konanie. V hre je post riaditeľa základnej školy.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Dobrá príležitosť pre novozámockých pedagógov: Jedna zo škôl hľadá riaditeľa
Foto: Anton Hrachovský

Vedenie mesta Nové Zámky vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa resp. riaditeľky Základnej školy Devínska. Nový riaditeľ by sa mal funkcie ujať od 4. septembra 2018.

Aké požiadavky by mal uchádzač spĺňať?

Ako sa uvádza na webovej stránke radnice, riaditeľ alebo riaditeľka musí spĺňať kvalifikačné predpoklady a tiež osobitné kvalifikačné požiadavky, a to najmä znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy, znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov, ale aj osobnostné a morálne predpoklady.

Ďalej je potrebné mať za sebou vykonanie 1. atestácie a najmenej 5 rokov pedagogickej praxe. Ašpirant na post by mal samozrejme spĺňať osobnostné predpoklady ako bezúhonnosť, byť zdravotne spôsobilý a musí ovládať štátny jazyk.

Kritériá a požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy
 • organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • práca s počítačom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
 • potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pedagogickej praxe
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením ´Výberové konanie – Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky – neotvárať´ najneskôr do 10. mája 2018 na adresu:

Mestský úrad Nové Zámky, Sekretariát primátora mesta, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky. Termín, miesto a čas výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky, oznámený najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk