Ceny mesta a čestné občianstvo: Novozámčania môžu podávať návrhy na ich udelenie

Obyvatelia mesta Nové Zámky môžu predkladať návrhy. Na ich základe rozhodnú poslanci a primátor o udelení slávnostných ocenení.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Ceny mesta a čestné občianstvo: Novozámčania môžu podávať návrhy na ich udelenie
Foto: Anton Hrachovský

Novozámocká radnica vyzvala občanov, občianske združenia, politické strany a hnutia, právnické a fyzické osoby na predloženie návrhov kandidátov na ocenenia udeľované mestom Nové Zámky.

Koho oceniť?

Ocenenia sa môžu udeliť jednotlivcom a kolektívom, fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj mesta, ako aj významným osobnostiam, ktoré Nové Zámky navštívili alebo k nim majú kladný vzťah. Ocenenia možno udeliť aj občanom, ktorí s nasadením vlastného života zachránili ľudské životy či majetok.

Mesto Nové Zámky udeľuje tieto ocenenia:

 • Čestný občan mesta Nové Zámky
 • Cena mesta Nové Zámky PRO URBE
 • Cena primátora mesta Nové Zámky
 • Ocenenie ´In memoriam´
 • Odmeny a iné ocenenia

Návrhy posúdia a rozhodnú o nich poslanci na mestskom zastupiteľstve.

Cenu primátora mesta Nové Zámky udeľuje primátor podľa vlastného rozhodnutia. Odovzdávanie ocenení sa bude konať na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Kam s návrhmi?

Písomné návrhy na ocenenia treba doručiť do pondelka, 31. júla 2018 na sekretariát primátora na Mestskom úrade Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky.

Podaný návrh musí obsahovať:

 • Označenie druhu ocenenia.
 • Osobné údaje navrhovaného kandidáta (meno, priezvisko, akademické tituly, dátum narodenia, povolanie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého bydliska, telefonický a prípadný mailový kontakt a životopisné údaje).
 • Pri ocenení právnickej osoby alebo kolektívu názov, sídlo a kontaktnú adresu.
 • Zdôvodnenie návrhu (zhodnotenie doterajšej činnosti, napr. dosiahnuté úspechy, vyznamenania)
 • Údaje navrhovateľa (meno, priezvisko, adresu, telefonický, prípadne mailový kontakt a podpis)

Písomný návrh na zhotovenie a umiestnenie ocenenia ´In memoriam´ vo forme pamätnej tabule, busty alebo pomníka musí obsahovať:

 • Osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia a úmrtia, národnosť, oblasť v ktorej pôsobil).
 • Grafický návrh diela.
 • Odporúčanie miesta umiestnenia diela.
 • Text pamätnej tabule.
 • Čiastku, akou sa bude navrhovateľ podieľať na finančnom zabezpečení návrhu, zhotovení a osadení navrhnutého diela

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame