Vaše dieťa ide do školy? Zápisy v Nových Zámkoch sa už blížia

Rodičia si v našom meste môžu vybrať zo siedmych základných škôl. Aby sa ľahšie rozhodovalo, školy už tradične robia predtým aj dni otvorených dverí.

Ilustračný obrázok k článku Vaše dieťa ide do školy? Zápisy v Nových Zámkoch sa už blížia
Zdroj: Webnoviny.sk

Na základných školách na Slovensku prebiehajú zápisy prvákov pre školský rok 2014/2015 od 15. januára do 15. februára.

V Nových Zámkoch sa detičky môžu zapisovať do škôl v utorok 4. a v stredu 5. februára 2014, a to v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 17:00 hod. Zápisu podliehajú deti narodené do 31. augusta 2008 vrátane.

Rozodnúť sa môžete medzi týmito školami:

  • ZŠ Devínska
  • ZŠ Hradná
  • ZŠ G. Bethlena
  • ZŠ Nábrežná
  • ZŠ Mostná
  • Katolícka spojená škola
  • ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským

V školskom roku 2013/2014 bolo do novozámockých základných škôl spolu zapísaných približne 379 prváčikov. V šk. roku 2012/2013 ich bolo okolo 335.

Zápis

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole (ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt), pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Riaditelia základných škôl sú však povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v danom školskom obvode.

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Priebeh zápisu

Počas zápisu na väčšine škôl pedagóg hravou formou pracuje s dieťaťom (napríklad či rozozná, farby, základné geometrické tvary, , veľkosť, prípadne kreslí obrázok, recituje básničku, alebo spieva pesničku). Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu.

Rodič na niektorých školách už dostane aj základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť.

Sara

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame