Vaše dieťa ide do školy? Zápisy v Nových Zámkoch sa už blížia

Rodičia si v našom meste môžu vybrať zo siedmych základných škôl. Aby sa ľahšie rozhodovalo, školy už tradične robia predtým aj dni otvorených dverí.

Na základných školách na Slovensku prebiehajú zápisy prvákov pre školský rok 2014/2015 od 15. januára do 15. februára.

V Nových Zámkoch sa detičky môžu zapisovať do škôl v utorok 4. a v stredu 5. februára 2014, a to v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 17:00 hod. Zápisu podliehajú deti narodené do 31. augusta 2008 vrátane.

Rozodnúť sa môžete medzi týmito školami:

  • ZŠ Devínska
  • ZŠ Hradná
  • ZŠ G. Bethlena
  • ZŠ Nábrežná
  • ZŠ Mostná
  • Katolícka spojená škola
  • ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským

V školskom roku 2013/2014 bolo do novozámockých základných škôl spolu zapísaných približne 379 prváčikov. V šk. roku 2012/2013 ich bolo okolo 335.

Zápis

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole (ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt), pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Riaditelia základných škôl sú však povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v danom školskom obvode.

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Priebeh zápisu

Počas zápisu na väčšine škôl pedagóg hravou formou pracuje s dieťaťom (napríklad či rozozná, farby, základné geometrické tvary, , veľkosť, prípadne kreslí obrázok, recituje básničku, alebo spieva pesničku). Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu.

Rodič na niektorých školách už dostane aj základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť.

Sara

Zdroj: Dnes24.sk

Komentáre k článku